Wij staan voor je klaar!

"*" geeft vereiste velden aan

Openingstijden
Bijzonderheden
Showroom bezoek uitsluitend op afspraak
Ekkersrijt 1420, 5692 AK Son
KvK08091308

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. – Definities
 1.  In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
  1. RMN: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: RMN POWERED BY PRADES gevestigd aan Ekkersrijt 1420 te Son, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 08091308;
  2. Opdrachtgever: de dealer en/of de klant die via de dealer tot stand is gekomen of eenieder die goederen en/of diensten afneemt van RMN POWERED BY PRADES en die met RMN POWERED BY PRADES een overeenkomst aangaat;
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen RMN POWERED BY PRADES en de dealer en/of de klant die via de dealer tot stand is gekomen en/of eenieder die goederen en/of diensten afneemt van RMN POWERED BY PRADES die mondeling of per e-mail tot stand is gekomen;
  4. Producten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens RMN POWERED BY PRADES te leveren producten, zoals raamdecoratie, shutters en aanverwante accessoires;
ARTIKEL 2. – Algemeen
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen RMN en de opdrachtgever die tot stand is gekomen.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld via e-mail en/of de website.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk of via e-mail worden afgeweken.
 4. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 5. Indien RMN niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat RMN in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 6. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als schriftelijke correspondentie en als wettelijk en geldig bewijsmiddel.
 7. RMN heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.
ARTIKEL 3. – Aanbod
 1. Ieder aanbod van RMN is vrijblijvend. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod van RMN richting de opdrachtgever bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als RMN gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden RMN niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
ARTIKEL 4. – Totstandkoming van de overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de offerte opvraagt en goedkeurt.
 2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt RMN de opdrachtgever via de e-mail een bevestiging. Indien de opdrachtgever geen bevestigingse-mail van RMN heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met RMN.
 3. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij het plaatsen van de bestelling correct opgeven van de gewenste details van de producten. Ook is de opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij het plaatsen van de bestelling correct opgeven van de gewenste afmetingen van de producten, tenzij er gebruik wordt gemaakt van de meet en montageservice die door RMN verleend wordt.
 4. RMN treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige web-omgeving.
ARTIKEL 5. – Herroepingsrecht accessoires
 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een accessoire, die geen maatwerk zijn, gedurende een bedenktijd van maximaal 7 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Voor de opdrachtgever op maat gemaakte raamdecoratie geldt een wettelijke uitzondering (zie artikel 9).
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de opdrachtgever aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de hele bestelling heeft ontvangen.
 3. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan RMN.
 4. Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de opdrachtgever het accessoire terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) RMN. De opdrachtgever heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het accessoire terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 5. De opdrachtgever zendt het accessoire terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door RMN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 6. Is het geretourneerde accessoire beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat RMN overeenkomstig artikel 5.10 aan de opdrachtgever terugbetaalt.
 7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de opdrachtgever.
 8. De kosten van het retour sturen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 9. Als RMN de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 10. RMN zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de opdrachtgever een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht en RMN het accessoire retour heeft ontvangen reeds betaalde gelden restitueren.
ARTIKEL 6. – Herroepingsrecht raamdecoratie producten
 1. Alle raamdecoratie producten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 230p Boek 6 BW onderdeel f.1. kan de opdrachtgever de overeenkomst die betrekking heeft op raamdecoratie producten niet annuleren/ontbinden, deze producten vallen niet onder het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 5.
ARTIKEL 7. – Uitvoering van de overeenkomst
 1. RMN zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 2. RMN is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden, onverminderd zijn verplichting tot de deugdelijke nakoming van de overeenkomst.
ARTIKEL 8. – Levering en leveringstermijnen
 1. De bestelling wordt afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven afleveradres.
 2. RMN brengt voor bestellingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de meet en montageservice die door RMN verleend wordt geen verzendkosten in rekening, mits het adres in Nederland, België gevestigd is. Indien verzendkosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht omdat de bestelling buiten de landen genoemd in dit artikel geleverd dient te worden, of wanneer zij geen gebruik maken van de meet en monteerservice die door RMN verleend wordt dan wordt de hoogte van de verzendkosten vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakt.
 3. De vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. RMN zal er te allen tijde naar streven om de aangegeven leveringstermijn na te komen.
 4. Accessoires die niet in de brievenbus passen worden in een pakket bezorgd. In een dergelijk geval ontvangt de opdrachtgever een track & trace code.
 5. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond. Eventueel verticaal transport dient door de opdrachtgever zelf te worden verzorgd en daarvoor draagt RMN geen enkele verantwoording.
 6. Indien de opdrachtgever niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering en de bestelling niet bij de buren afgeleverd kan worden, dan zal opnieuw een afspraak met de opdrachtgever worden gemaakt. De extra transportkosten die RMN daardoor moet maken, worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
 7. Het risico van de producten gaat over op de opdrachtgever op het moment dat de producten aan de opdrachtgever bezorgd zijn.
ARTIKEL 9. – Facturatie en betaling
 1. De factuur wordt via de e-mail naar de opdrachtgever gestuurd.
 2. De bestelling dient via bankoverschrijving onder vermelding van het desbetreffende factuurnummer betaald te worden.
 3. Alle door RMN geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij niet-tijdige betalingen is RMN gerechtigd een vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per (gedeelte van een) maand vanaf factuurdatum over het openstaande bedrag, alsmede een vergoeding van de door RMN te maken buitengerechtelijke incassokosten te berekenen volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

ARTIKEL 10. – Conformiteit en Europese regelgeving

 1. RMN staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. RMN voldoet aan de eisen zoals die door de Europese wetgever in CEN Norm EN 13120, EN 16433 en 16434 zijn neergelegd. Dit betekent concreet dat RMN de benodigde child-safety producten gratis bij de bestelling mee levert. Indien de opdrachtgever besluit om deze niet te monteren en/of het product op een lagere hoogte te monteren dan aangegeven is, dan is RMN niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade.
ARTIKEL 11. – Klachten en garantie
 1. Alle raamdecoratie producten worden met de grootste zorgvuldigheid op maat geproduceerd. Toch is het mogelijk dat het product een minimale afwijking van 1 tot 3 mm heeft in de breedte dan wel de hoogte. Dit valt binnen de tolerantie van maatwerk en is geen reden voor reclamatie. Wanneer de door RMN geadviseerde spelingsaftrek wordt toegepast, zal dit geen problemen geven tijdens de montage.
 2. Raamdecoratie blijft (in veel gevallen) een natuurproduct en een handafwerking, dus nuances tussen de kleurstaal en het eindproduct kunnen aanwezig zijn.
 3. Klachten voortvloeiende uit product specifieke eigenschappen welke kenmerkend zijn voor het betreffende product (zoals o.a. Shutters en Jaloezieën hebben beide een verduisterende functie. Echter geen lichtdichte functie), kunnen niet leiden tot een garantieclaim of een beroep op non-conformiteit.
 4. Op geleverde raamdecoratie wordt een garantie verleend. De looptijd van de garantie is afhankelijk van het soort product (zie garantietermijn in offerte).
 5. Voor het doen van een beroep op de garantie kan de opdrachtgever contact opnemen met de klantenservice van RMN.
 6. RMN dient de mogelijkheid te worden gegeven de garantieclaim te onderzoeken.
 7. Elke garantie vervalt in elk geval en een klacht wordt niet (verder) in behandeling genomen indien een gebrek het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige dat niet aan RMN kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen:
  1. Gebreken als gevolg van beschadiging, ongeval, onjuiste of onoordeelkundige montage;
  2. Slijtage door dagelijks gebruik;
  3. Onjuist of onoordeelkundig gebruik, onderhoud of reinigen van de producten;
  4. Het gebruik van producten in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van RMN;
  5. Indien door de opdrachtgever en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd;
  6. Er sprake is van een gebrek aan het geleverde dat is veroorzaakt door een werk dat en/of een zaak die niet door RMN geleverd is.
 8. Het losschieten en opnieuw vastzetten van koorden, evenals het vervangen van een door de kindveilige hanger doorgesneden koord of ketting, valt niet onder de garantie.
 9. Het herstellen van het geleverde verlengt de garantieperiode niet.
 10. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde dient opdrachtgever op de opleverbon, factuur of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden. Bij gebreken waarvan opdrachtgever geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd worden verdere reclamaties niet verder meer in behandeling genomen.
ARTIKEL 12. – Klantenservice
 1. De klantenservice van RMN is op de volgende wijzen bereikbaar:
 • Via het e-mailadres info@rmn-shutters.nl;
 • Via het telefoonnummer + 31 (0)40 – 70 79 059, van maandag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 13.30 uur met uitzondering van officieel erkende feestdagen en vakanties.
ARTIKEL 13. – Overmacht
 1. RMN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; het niet of niet tijdig leveren van producten aan RMN door zijn leveranciers; ex- en importverboden; het verbranden van middelen van vervoer van RMN, zijn leverancier of een ingeschakeld transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van RMN.
 3. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van RMN opgeschort.
 4. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 14. – Intellectuele eigendom
 1. RMN behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem in het kader van de overeenkomst vervaardigde producten, schetsen, ontwerpen en onderdelen daarvan. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RMN is het de opdrachtgever verboden deze zaken te verveelvoudigen, te reproduceren of voor commerciële doeleinden aan te wenden. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van RMN, is hij gehouden de schade die RMN ten gevolge van die inbreuk lijdt, te vergoeden.
ARTIKEL 15. – Aansprakelijkheid en verjaring
 1. RMN kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever.
 2. RMN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RMN is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de opdrachtgever verkeerd opgeven van een afleveradres.
 3. RMN is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever het product te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en/of de gegeven instructies. RMN is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de opdrachtgever de adviezen en instructies van RMN behoorlijk had opgevolgd. Voor verkeerde montage van het product kan RMN nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 5. Indien RMN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RMN beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van RMN gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van RMN beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de opdrachtgever betaald heeft voor het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 6. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens RMN vervallen in ieder geval na het verstrijken van 2 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens RMN kan aanwenden.
ARTIKEL 16. – Geheimhouding en persoonsgegevens
 1. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
 2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak RMN gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RMN zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RMN niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. RMN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de opdrachtgever het privacy statement van RMN raadplegen.
ARTIKEL 17. – Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Alvorens een beroep te doen op de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  2. Op alle met RMN gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
  3. Eventuele geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement te Oost-Brabant, Nederland. De opdrachtgever heeft één maand de tijd nadat RMN zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.